ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ-ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1.      ΠΡΟΣ  ΓΟΝΕΙΣ

2.      ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

3.      ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ - ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

4.      ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

5.      ΚIΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

6.      ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

7.      ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

8.      ΠΡΟΣ ΜΑΘΗΤΕΣ - ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

Στο site του σχολείου  19gym-athin.att.sch.gr/ θα αναρτώνται χρήσιμες πληροφορίες για σας και τα παιδιά σας γι’ αυτό καλό είναι να το επισκέπτεστε συχνά.

Επίσης μέχρι 26/09/2016 πρέπει να έχετε επισκεφτεί το σχολείο και τον αντίστοιχο υπεύθυνο τάξης για την ολοκλήρωση της εγγραφής του παιδιού σας.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ        ΤΜΗΜΑΤΩΝ                ΩΡΑ 9:00 – 12:00

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

 

ΤΜΗΜΑ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

Α 1

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ Δ.

Β 3

ΜΠΕΡΣΟΥ Α.

Α 2

ΒΕΛΕΣΙΩΤΗ Γ.

Γ 1

ΡΟΥΝΗΣ Ν.

Α 3

ΚΑΚΟΓΙΑΝΝΟΥ Φ.

Γ 2

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ Ν.

Α 4

ΑΡΚΟΥΛΗ Λ.

Γ 3

ΤΣΕΛΕΠΑΤΙΩΤΗ Β.

Β 1

ΜΠΟΥΝΤΡΟΥ Β.

Γ 4

ΨΥΡΡΑΣ Μ.

Β 2

ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ Κ.

   

ΠΡΟΣ  ΓΟΝΕΙΣ - ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

-  Οι γονείς οφείλουν να προσέρχονται τακτικά στο σχολείο για να ενημερώνονται για την φοίτηση και την επίδοση των παιδιών τους, καθώς και κάθε φορά που απουσιάζουν τα παιδιά τους προκειμένου να  δικαιολογήσουν τις απουσίες τους.

-  Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο, όταν ο/η μαθητής/τρια πρόκειται να απουσιάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το ίδιο ισχύει και για ανάγκη ολιγόωρης απουσίας του μαθητή, διότι οι μαθητές δεν μπορούν να φεύγουν από το σχολείο, πριν την λήξη των μαθημάτων της ημέρας.

-  Οι γονείς οφείλουν να ενημερώνουν το σχολείο, αν ο/η μαθητής/τρια έχει σοβαρό ή χρόνιο πρόβλημα υγείας.

- Οι Γονείς-Κηδεμόνες είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την παρακολούθησητης φοίτησης  και τη δικαιολόγηση των απουσιών των παιδιών τους.

-  Όταν μαθητής συμπληρώνει τριάντα (30) απουσίες δικαιολογημένες ή αδικαιολόγητες  το σχολείο ενημερώνει τον κηδεμόνα του μαθητή με ταχυδρομική επιστολή, η οποία στέλνεται με τη μέριμνα του σχολείου από την 1η έως την 5η κάθε μήνα για τις απουσίες του συνολικά.

-  Οι απουσίες των μαθητών δικαιολογούνται μόνο από τους γονείς ή κηδεμόνες εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών, το αργότερο από την επιστροφή του μαθητή στο σχολείο.  Εκπρόθεσμα δικαιολογητικά δε γίνονται δεκτά.

-  Ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογεί μέχρι δύο (2) μέρες συνεχόμενες και συνολικά μέχρι δέκα (10) ημέρες το χρόνο.

-  Απουσίες που υπερβαίνουν τις δύο ημέρες και οφείλονται σε ασθένεια του μαθητή δικαιολογούνται μόνο με βεβαίωση ιατρού ή νοσηλευτικού ιδρύματος.

-  Για όλα τα θέματα που σας απασχολούν θα πρέπει να απευθύνεστε στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης του παιδιού σας. (Για το όνομα του καθηγητή θα σας ενημερώσουν τα παιδιά σας μετά την ολοκλήρωση χωρισμού των τμημάτων).

Τέλος να επιστήσετε την προσοχή των παιδιών σας στην τήρηση των υποχρεώσεων τους και την καλή συνεργασία με το ¨σχολείο¨, για την αποφυγή δυσάρεστων καταστάσεων.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ - ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Στο Γυμνάσιο, όπου η φοίτηση είναι υποχρεωτική (Π.Δ.731/81, Εγκύκλιος 232/1/32/Γ2/1082/30-06-1982), οι μαθητές εγγράφονται αυτεπάγγελτα μέχρι να συμπληρώσουν το 16o έτος της ηλικίας τους, ενώ οι πάσης φύσεως μετεγγραφές (Π.Δ.104/1979, άρθρο 16, Π.Δ. 376/1993, άρθρο 35, παρ.1) πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις μέχρι και την 31η Μαρτίου κάθε έτους.

Για ιδιαίτερα σημαντικούς λόγους που εκτιμώνται από τον Προϊστάμενο της οικείας Δ/νσης ή του Γραφείου Δ.Ε. στην αρμοδιότητα του οποίου υπάγεται το σχολείο στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η μετεγγραφή, μπορούν να εγκρίνονται μετεγγραφές μαθητών μέχρι και 15 ημέρες πριν από την έναρξη των προαγωγικών και απολυτηρίων εξετάσεων περιόδου Μαΐου - Ιουνίου.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ    (Π.Δ. 485/83, Π.Δ. 39/2014)

ΕΠΑΡΚΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  ΜΑΙΟΥ-ΙΟΥΝΙΟΥ

1. Αν το σύνολο των απουσιών, δεν υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64).  

2. Αν το σύνολο των απουσιών δεν υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις (114), από τις οποίες όμως οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64)  είναι δικαιολογημένες. 

3. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων του σχολείου φοίτησης του μαθητή, σε περίπτωση που σημείωσε περισσότερες από εκατόν δεκατέσσερις  (114) απουσίες και όχι περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) και οι πάνω από τις  εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική  υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, και  έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.  

ΕΛΛΙΠΗΣ
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ

1. Αν το σύνολο των απουσιών υπερβαίνει τις εκατόν δεκατέσσερις  (114), (όχι, όμως περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164)) και οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια).

2. Με ειδική πράξη του Συλλόγου των Διδασκόντων του σχολείου φοίτησης του μαθητή, ο οποίος σημείωσε περισσότερες από εκατόν εξήντα τέσσερις (164) απουσίες (και όχι όμως περισσότερες από διακόσιες δέκα τέσσερις (214)) και οι πάνω από τις εξήντα τέσσερις (64) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται από δημόσιο νοσηλευτικό ίδρυμα ή σχολιατρική  υπηρεσία ή από οποιοδήποτε ιδιώτη γιατρό που να πιστοποιούν το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας, και  έχει Γενικό Μέσο Όρο της προφορικής βαθμολογίας τουλάχιστον δεκαπέντε (15) και η διαγωγή του είναι κοσμιότατη.  

ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ               ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ  ΤΗΝ  ΤΑΞΗ

 

1. Το σύνολο των απουσιών, υπερβαίνει τις εξήντα τέσσερις (64) και δεν εμπίπτει σε καμιά από τις περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΡΑΠΤΗΣ ΑΠΟ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

Οι μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που αναφέρονται στο                Ν. 3699/2008 (Φ.Ε.Κ. 199 Α΄) εξετάζονται προφορικά ή γραπτά, κατά περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητές τους, ύστερα από αίτηση του κηδεμόνα τους. Εφαρμόζονται  γι’ αυτό οι: Φ.253/155439/Β6/16-12-2009 (ΦΕΚ 2544 Β), Υ.Α. 28722/Γ2/12-03-2010 (ΦΕΚ 276 Β), Υ.Α. 11586/Γ6/28-01-2011(ΦΕΚ 262 Β).

ΚIΝΗΤΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Με τις υπ’ αρ. πρωτ. 132328/7-12-2006 και 100553/4-9-2012 εγκύκλιους του Υπουργείου Παιδείας, απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ήχου και εικόνας  σε ολόκληρο το χώρο του σχολείου και προβλέπονται οι ποινές που ισχύουν και για τα άλλα παραπτώματα.

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΑΠΟ ΚΑΠΝΟ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΑ ΠΟΤΑ

Σας ενημερώνουμε ότι ο Ν. 3730/2008 για την ¨Προστασία ανηλίκων από τον καπνό και τα αλκοολούχα ποτά¨ αναφέρει: Εκτός από όσες απαγορευτικές ή περιοριστικές διατάξεις ισχύουν και εφαρμόζονται ήδη, απαγορεύεται πλήρως, από 1ης Ιουλίου 2009, το κάπνισμα και η κατανάλωση προϊόντων καπνού στους ακόλουθους χώρους: (α) σε όλους τους δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους, όπως επίσης - απαγορεύεται σε ανηλίκους η είσοδος και παραμονή, καθώς και η οποιασδήποτε μορφής απασχόληση σε κέντρα διασκεδάσεως και αμιγή μπαρ, καθώς και η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών σε όλα τα δημόσια κέντρα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων ιδιωτικών εκδηλώσεων.

Ανήλικοι είναι όποιοι δεν έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους.

ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ

Το μάθημα των Θρησκευτικών είναι υποχρεωτικό για όλους τους μαθητές (άρ.16, παρ.2 του Συντάγματος) και διδάσκεται στις σχολικές μονάδες. Ωστόσο, παρέχεται η δυνατότητα σε μη Χριστιανούς Ορθόδοξους μαθητές κα., (Εγκ. με Αρ. Πρ.12773/Δ2/23-01-2015) να απαλλαγούν από την παρακολούθησή του. Η απαλλαγή από το μάθημα των Θρησκευτικών χορηγείται ύστερα από Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, και των δύο γονέων του. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, και των δύο γονέων του μαθητή, παραλαμβάνεται από το Διευθυντή του σχολείου εντός αποκλειστικής χρονικής προθεσμίας που διαρκεί από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου κάθε έτους και η ισχύς της είναι ετήσια και ανανεώνεται για κάθε σχολικό έτος.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ-ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗ Α΄& Β΄ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ή ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΥΟ ΔΕΝ ΑΣΚΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥΣ

Ισχύει η εγκύκλιος με αρ. πρωτ. Φ.7/517/127893/Γ1/13-10-2010

( ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΕ ΤΕΤΟΙΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ)

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

-    Όλοι οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται έγκαιρα στο Σχολείο και με το χτύπημα του κουδουνιού να βρίσκονται στο χώρο συγκέντρωσηςγια την πρωινή προσευχή.

-    Μετά την είσοδο του καθηγητή στην τάξη ο μαθητής γίνεται δεκτός μόνο με γραπτή άδεια της Διεύθυνσης του Σχολείου.

-  Τα βιβλία διανέμονται στους μαθητές μόνο μια φορά. Σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς δεν αντικαθίστανται από το σχολείο.

-    Με την έναρξη των μαθημάτων οι μαθητές οφείλουν να προσέρχονται  στην αίθουσα με όλα τα απαραίτητα μέσα μάθησης,βιβλία, τετράδια,στυλό, κ.λ.π.  

-   Κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας των μαθημάτων οι μαθητές δεν περιφέρονται άσκοπα στους διαδρόμους. Η απομάκρυνση από το Σχολείο χωρίς άδεια απαγορεύεται και τιμωρείται. Άδεια εξόδου από το χώρο του Σχολείου χορηγείται μόνο από τη Διεύθυνση του σχολείου, αφού προηγουμένως ενημερωθούν οι γονείς του μαθητή.

-   Η ένδυση και γενικά η εμφάνιση των μαθητών και μαθητριών πρέπει να είναι κόσμια και αρμόζουσα στο σχολικό περιβάλλον.

-   Οι μαθητές είναι υποχρεωμένοι να διατηρούν καθαρές τις αίθουσες διδασκαλίας, τους διαδρόμους τις τουαλέτες και τους αύλειους χώρους και να μην προξενούν κανενός είδους φθορά στο Σχολείο γιατί, όπως το γνωρίζουμε όλοι μας, αυτή η περιουσία όχι μόνο μας ανήκει, αλλά έχει γίνει από τις θυσίες όλων μας. Σε περίπτωση φθοράς, αυτή  αποκαθίσταται με δαπάνη του μαθητή. 

-  Οι μαθητές οφείλουν να έχουν κόσμια συμπεριφορά εντός ή εκτός των αιθουσών διδασκαλίας, να δέχονται τις υποδείξεις - παρατηρήσεις των καθηγητών και να συνεργάζονται με πνεύμα καλής θέλησης με τους υπεύθυνους καθηγητές των τμημάτων και μεταξύ τους.

-   Το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά στο χώρο του Σχολείου.  Επίσης απαγορεύεται στους μαθητές να μεταφέρουν αναψυκτικά, τρόφιμα κ.λ.π. μέσα στις αίθουσες διδασκαλίας.

- Απαγορεύεται η κατοχή και η χρήση κινητών τηλεφώνων, καθώς επίσης και οποιαδήποτε συσκευή διαθέτει σύστημα επεξεργασίας δεδομένων ήχου και εικόνας.

-   Οι μαθητές που αναλαμβάνουν ειδικά καθήκοντα, όπως, απουσιολόγοι, μέλη 5-μελών ή του 15-μελούς, οφείλουν να τα εκτελούν με ευσυνειδησία, υπευθυνότητα και προθυμία.

-   Να μην αντιδικούν μεταξύ τουςκαι να μη χρησιμοποιούν βία ανεξάρτητα από το λόγο που μπορεί να την προκαλέσει.       

- Η προσέλευση και παραμονή εξωσχολικών ατόμων στο χώρο του Σχολείου δεν επιτρέπεται. Συνεπώς οι μαθητές δεν πρέπει να καλούν γνωστούς ή φίλους να τους επισκέπτονται στο Σχολείο. Εξωσχολικά άτομα θα απομακρύνονταικαι σε περίπτωση που δεν συμμορφώνονται θα ειδοποιείται η αστυνομία.

Για οποιοδήποτε θέμα φοίτησης - ενημέρωσης - πληροφόρησης

να απευθύνεστε ΚΑΙ ΜΟΝΟ στον υπεύθυνο καθηγητή της τάξης.

ΕΚΛΟΓΗ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ – 15ΜΕΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Στην πρώτη γενική συνέλευση της σχολικής χρονιάς που συνέρχεται στον πρώτο μήνα των μαθημάτων εκλέγεται 5μελες συντονιστικό όργανο, το συμβούλιο της μαθητικής κοινότητας. Η πρώτη συνέλευση κάθε χρονιάς συγκαλείται με ευθύνη των μελών του μαθητικού συμβουλίου του σχολείου, που έχουν παραμείνει και δεν έχουν αποφοιτήσει.

Το συντονιστικό αυτό όργανο, σε συνεργασία με την διεύθυνση του σχολείου, είναι υπεύθυνο για τον προγραμματισμό της διεξαγωγής των εκλογών των μαθητικών κοινοτήτων και του 15μελούς συμβουλίου σύμφωνα με την Υ.Α. 4094/Γ2/23-09-1986.